เว็บไซต์ครูพรศักดิ์ บุญพา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ........
เว็บไซต์ครูพรศักดิ์ บุญพา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ
 
วันนี้ตรงกับ..
แปลภาษาได้ทั่วโลก
เข้าสู่ระบบStatistics
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.28
เวลา : 09:30
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 304
Content : 133
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 123786

vBulletin stat

View My Stats

ขณะนี้คุณอยู่ที่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล (3105-2011)

วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล (3105-2011)

วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล (3105-2011)

 

 

 

 

 

 

 

 


วิชา          การออกแบบวงจรดิจิตอล
รหัสวิชา    3105-2011

 • จุดประสงค์รายวิชา
 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบวงจรดิจิตอล
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลจาก Data Sheet โดยประยุกต์ใช้วงจรที่
  ออกแบบในงานต่าง ๆ
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงาน
  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 • มาตรฐานรายวิชา
 1. วิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอลในงานคอมพิวเตอร์
 2. จัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิตอลที่เหมาะสมกับระบบงานที่ออกแบบ
 3. ประกอบวงจรดิจิตอลในงานต่าง ๆ
 4. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจิตอลในงานต่าง ๆ
 5. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานวงจรที่ออกแบบ
 • คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล โดยการเลือกใช้ดิจิตอลไอซีมาสร้างวงจรอย่างประหยัดการออกแบบวงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ การต่อไอซีเข้ารหัสเพื่อขยายอินพุตแบบต่าง ๆ วงจรคีย์บอร์ดพื้นฐานแบบต่าง ๆ   การออกแบบวงจรถอดรหัสเพื่อเลือกอุปกรณ์หรือหน่วยความจําแบบต่าง ๆ การขยายและการประยุกต์ใช้งานไอซีหน่วยความจำ การออกแบบวงจรประมวลผลข้อมูล วงจรเปรียบเทียบข้อมูล วงจรแปลงรหัสข้อมูล วงจรนับ วงจรควบคุม การต่อบัฟเฟอร์และวงจรขับวงจรแสดงผล Dot Matrix การรับ-ส่งข้อมูลโดยลดจำนวนสายนำสัญญาณด้วยระบบมัลติเพล็กซ์ เทคนิค Tri-state   การรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใช้ไอซีดิจิตอล เพื่อประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ในงานอาชีพ การออกแบบและการใช้งาน PAL, GAL, CPLD, FPGA

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 13:32 น.)

 

หน่วยที่ 1 การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน

หน่วยที่ 1 การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน

 • หน่วยที่ 1 การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 1
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 1
 • แบบฝึกหัดที่ 1
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 03:41 น.)

 

หน่วยที่ 2 การออกแบบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล

หน่วยที่ 2 การออกแบบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล

 • หน่วยที่ 2 การออกแบบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 2
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 2
 • แบบฝึกหัดที่ 2
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 04:21 น.)

 

หน่วยที่ 3 การออกแบบวงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ

หน่วยที่ 3 การออกแบบวงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ

 • หน่วยที่ 3 การออกแบบวงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 3
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 3
 • แบบฝึกหัดที่ 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 03:30 น.)

 

หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรถอดรหัสแบบต่าง ๆ

หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรถอดรหัสแบบต่าง ๆ

 • หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรถอดรหัสแบบต่าง ๆ
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 4
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 4
 • แบบฝึกหัดที่ 4
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 03:31 น.)

 

หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้งานไอซีหน่วยความจำ

หน่วยที่ 5 การประยุกตใชงานไอซีหนวยความจำ

 • หน่วยที่ 5 การประยุกตใชงานไอซีหนวยความจำ
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 5
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 5
 • แบบฝึกหัดที่ 5
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 04:20 น.)

 

หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรประมวลผลขอมูล

 • หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรประมวลผลขอมูล
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 6
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 6
 • แบบฝึกหัดที่ 6
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 04:20 น.)

 

หน่วยที่ 7 วงจรเปรียบเทียบข้อมูล

หน่วยที่ 7 วงจรเปรียบเทียบขอมูล

 • หน่วยที่ 7 วงจรเปรียบเทียบขอมูล
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 7
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 7
 • แบบฝึกหัดที่ 7
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 04:24 น.)

 

หน่วยที่ 8 วงจรแปลงรหัสข้อมูล

หน่วยที่ 8 วงจรแปลงรหัสขอมูล

 • หน่วยที่ 8 วงจรแปลงรหัสขอมูล
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 8
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 8
 • แบบฝึกหัดที่ 8
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 04:19 น.)

 

สำนักอำนวยการ สอศ.

Facebook Comments

Share on Myspace

ครูไทยดอทอินโฟ

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ข่าวการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Follow ติดตามเราที่
May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อินเดีย
แข่งขันหุ่นยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterในวันนี้290
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้469
mod_vvisit_counterในสัปดาห์นี้1975
mod_vvisit_counterในเดือนนี้7858
mod_vvisit_counterทั้งหมดทุกวัน398227
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์