เว็บไซต์ครูพรศักดิ์ บุญพา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ........
เว็บไซต์ครูพรศักดิ์ บุญพา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ
 
วันนี้ตรงกับ..
แปลภาษาได้ทั่วโลก
เข้าสู่ระบบStatistics
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.28
เวลา : 10:14
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 304
Content : 133
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 123710

vBulletin stat

View My Stats

ขณะนี้คุณอยู่ที่ ชุดการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (3105-2103)

วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (3105-2103)

วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (3105-2103)

วิชา          โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
รหัสวิชา    3105-2103

 • จุดประสงค์รายวิชา
 1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการใ้้ช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงาน ร่วมกับการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 • มาตรฐานรายวิชา
 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้ PLC
 2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ์ในระบบ PLC
 3. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตามแบบที่ไ้ด้ออกแบบไว้
 4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม
 5. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบและการบำรุงรักษา
 • คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้ PLC โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ PLC การอินเตอร์เฟส อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การกำหนดแอดเดรส โครงสร้างภาษา โปรแกรมเมเบิล-ลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและการโปรแกรมการออกแบบระบบ ควบคุม การใช้งานโอเปอร์-เรเตอร์พาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอก อินพุต-เอาต์พุตมอดูล การใช้รีโมต การสื่อสารกับ PLC ในระบบ LAN สามารถประยุกต์ใช้งานในการควบคุมอุตสาหกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 01:27 น.)

 

หน่วยที่ 1 บทนำโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

หน่วยที่ 1 บทนำโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

 • หน่วยที่ 1  บทนำโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 1
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 1
 • แบบฝึกหัดที่ 1
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 01:18 น.)

 

หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

 • หน่วยที่ 2  ฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 2
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 2
 • แบบฝึกหัดที่ 2
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:36 น.)

 

หน่วยที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พีแอลซี

หน่วยที่ 3  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พีแอลซี

 • หน่วยที่ 3   พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พีแอลซี
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 3
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 3
 • แบบฝึกหัดที่ 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:37 น.)

 

หน่วยที่ 4 การติดตั้งซอฟต์แวร์และการใช้งาน

หน่วยที่ 4 การติดตั้งซอฟต์แวร์และการใช้งาน

 • หน่วยที่ 4  การติดตั้งซอฟต์แวร์และการใช้งาน
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 4
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 4
 • แบบฝึกหัดที่ 4
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:38 น.)

 

หน่วยที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์พื้นฐาน

หน่วยที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์พื้นฐาน

 • หน่วยที่ 5  รายละเอียดอุปกรณ์พื้นฐาน
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 5
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 5
 • แบบฝึกหัดที่ 5
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:06 น.)

 

หน่วยที่ 6 คำสั่งประยุกต์

หน่วยที่ 6 คำสั่งประยุกต์

 • หน่วยที่ 6  คำสั่งประยุกต์
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 6
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 6
 • แบบฝึกหัดที่ 6
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:06 น.)

 

หน่วยที่ 7 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบโปรแกรม PLC

หน่วยที่ 7 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบโปรแกรม PLC

 • หน่วยที่ 7  การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบโปรแกรม PLC
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 7
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 7
 • แบบฝึกหัดที่ 7
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:05 น.)

 

หน่วยที่ 8 ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบเซอร์โวด้วย PLC

หน่วยที่ 8 ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบเซอร์โวด้วย PLC

 • หน่วยที่ 8  ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบเซอร์โวด้วย PLC
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 8
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 8
 • แบบฝึกหัดที่ 8
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:05 น.)

 

หน่วยที่ 9 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าด้วย PLC

หน่วยที่ 9  ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าด้วย PLC

 • หน่วยที่ 9   ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าด้วย PLC
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 9
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 9
 • แบบฝึกหัดที่ 9
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 9
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:05 น.)

 

หน่วยที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC

หน่วยที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC

 • หน่วยที่ 10  ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 10
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 10
 • แบบฝึกหัดที่ 10
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:04 น.)

 

หน่วยที่ 11 การตรวจสอบและดูแลรักษา PLC

หน่วยที่ 11 การตรวจสอบและดูแลรักษา PLC

 • หน่วยที่ 11  การตรวจสอบและดูแลรักษา PLC
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 11
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 11
 • แบบฝึกหัดที่ 11
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 11
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 11

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 02:04 น.)

 

สำนักอำนวยการ สอศ.

Facebook Comments

Share on Myspace

ครูไทยดอทอินโฟ

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ข่าวการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Follow ติดตามเราที่
May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อินเดีย
แข่งขันหุ่นยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterในวันนี้276
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้432
mod_vvisit_counterในสัปดาห์นี้1017
mod_vvisit_counterในเดือนนี้6962
mod_vvisit_counterทั้งหมดทุกวัน397331
Who's Online
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์